Výzva k účasti v projektu

ZOOTERAPIE

POMOC ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OSOBÁM PŘI VZTAHU 
S DOMÁCÍMI ZVÍŘATY V ZOOTERAPII:

Využíváme jednu z forem zooterapie a tou je návštěvní program, při kterém dochází jednorázově nebo pravidelně zooterapeutický tým do zařízení či domácnosti klie​nta. Tuto formu zooterapie provádíme s jednotlivci i skupinově.      

* Prokázaný pozitivní vliv zvířete jako společníka na zdraví člověka.

* Zvířata mají významný vliv na děti, seniory a zdravotně postižené osoby.   

Kladné působení zvířat na děti se projevuje hlavně vyšší odpovědností, dochvilností, plnění povinností, zlepšení a stabilizace ve škole, snížení agresivity, zvýšení vyrovnanosti a sebevědomí, navíc zvíře představuje pro dítě přítele a důvěrníka.      

U seniorů, osamělých a zdravotně postižených osob při kontaktu se zvířaty dochází zejména k efektům jako je zamezení či odstranění pocitu prázdnoty a apatie, zvýšení pocitu důležitosti,  zlepšení sociálních kontaktů s jinými lidmi, odbourání agresivity a depresí, pohybové rehabilitaci, získání bytosti, které mohou důvěřovat, svěřit se jí, pohladit ji.    

Zvíře chované v domácnosti jako společník významně přispěje ke zlepšení kvality života především tím, že k němu majitel naváže pozitivní a odpovědný vztah. Pak za těchto podmínek může mít působení zvířete na člověka i léčebný účinek.    

* Děti si zpravidla více rozumí s mláďaty a nejrychleji tak navazují spolu vztah.

* Senioři a zdravotně postižené osoby nejlépe navazují kontakt převážně s dospělými jedinci.

DANKA, FANKA A JANKA jezdí rády za seniory a dětmi, protože ví, že něco dostanou. Dnes dostaly dárek od MSSS v Mostě - granulované seno.

MINI kozičky Danka, Fanka a Janka jezdí za dětmi a zdravotně postiženými a svojí milou povahou zpříjemňují chvíle hraní a odpočinku.

ZOOTERAPII SE VĚNUJEME ZA ÚČELEM ŠÍŘENÍ A PROHLUBOVÁNÍ MYŠLENKY POZITIVNÍCH VLIVŮ SOUŽITÍ SE ZVÍŘATY. 

Zvířata nám umí pomoci s bolením na duši i na těle.

SYSTEMATICKÁ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ SPOLU 
S PŮSOBENÍM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZAMĚŘENÁ NA VÝCHOVU DĚTÍ
I RODIČŮ K EKOLOGII
a
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, 
OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH (EVVO): 

Jde o to, naučit se preventivně domýšlet možné důsledky jednání a chování a volit takové způsoby, které neohrožují život, jeho podmínky a rozmanitost, a které vyhovují také kulturním a humanitním rozměrům lidské společnosti.

Hrozivě se však zkracuje čas, který je k dispozici pro přechod ke změnám v myšlení, jednání a chování lidí.

Můžeme změnit občanské i profesní postoje k prostředí a úctě k životu.

* Aktivně se s dětmi a mládeží pohybujeme v naší okolní přírodě také za pomoci dobrovolníků, zpravidla z řad pedagogických pracovníků.

* Dali jsme vznik PROJEKTU: "Mami, tati, měj elektro taky! "

Hlavním cílem tohoto projektu je zpřístupnění dětem, mládeži a dospělým jedné z alternativ bezemisních pohonů, jakými lze pozitivně měnit pohled na mobilitu. Fandíme ekologii, která bude přinášet produkce, úspory energií, minimalizace vzniku odpadů, omezení skleníkových plynů, ochranu a zlepšování biodiverzity. 

Při formě této výchovné zábavy v DĚTSKÉ ELEKTROAUTOŠKOLE spojené s prezentacemi na námi pořádaných akcích můžeme uslyšet, dozvědět se a uvědomit si, že děti našich dětí mají nelehký způsob jak se vypořádat s udržitelným rozvojem pokud nepřijmeme kvalitativně způsoby chování a jednání lidí jako občanů i jako subjektů s různým začleněním do společenské organizace práce.

MŠ Lužice u Mostu - podzim 2019

Uvítáme spolupráci i s jinými spolky zabývajícími se podobnými tématy a zájmy.

Vlivem člověka příroda ztrácí schopnost poskytnout zvěři v některých obdobích potravu.

Přikrmování zvěře může pomoci dětem nalézt zájem o přírodu, který se v dnešní společnosti postupně vytrácí.

Děti a dobrovolní pedagogové vědí, že krmivo je třeba na jaře předkládat na krmelištích tak dlouho, dokud jej zvěř pravidelně přijímá. 

Děti kontrolují a doplňují krmelec - březen 2020

VÝCHOVA DĚTÍ A MLÁDEŽE S ASISTENCÍ A DOHLEDEM ZLETILÉHO ČLENA RODINY NEBO ŠKOLY ČI ŠKOLKY V ŘÍZENÍ DĚTSKÝCH ELEKTRICKÝCH VOZÍTEK
a
VÝCHOVA DĚTÍ K ZÁKLADŮM POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI: 

IC KAMARÁD poskytuje možnost dětem a mládeži od 3 do 18 let účastnit se výcviku praktických jízd v DĚTSKÉ ELEKTROAUTOŠKOLE.

(www.detskaelektroautoskola.cz

(www.facebook.com/DetskaElektroautoskola

Nabízíme i společnou jízdu pro dvě osoby  (dítě + zletilá osoba - zpravidla jeden z rodičů) za předpokladu, že celková hmotnost dvoučlenné posádky nepřekročí 100kg.

Naše mladé řidiče vedeme k ohleduplnosti a dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem jedoucím před nimi.  Při jízdě ve vytýčené dráze s projížděním branek vyžadujícím soustředění u dětí a potřebou se orientovat, pak zvláště mladším dětem přináší velkou radost úspěch ze zvládnutého úkolu.

S asistencí a dohledem zletilého člena rodiny nebo školy či školky se rozumí aktivní účast takové osoby, která s pomocí dálkového ovladače dohlíží na dítě při jízdě a v případě potřeby jej použije. Dálkové ovládání  je nadřazeno jednání dítěte v elektroautě (viz. PROVOZNÍ ŘÁD ).

V případě Vašeho zájmu o tuto aktivitu my můžeme po předchozí dohodě přijet za Vámi nebo se s dětmi dostavíte k nám do Mostu k PRIORU. Mohou se na nás  obracet dětská a školní zařízení, obce, města nebo jiné subjekty včetně veřejnosti. Jednotliví zájemci mohou využít možnosti sledovat nás na veřejné síti FACEBOOK - Dětská elektroautoškola, kde zveřejňujeme např. aktuální informace o konání jízd a předem plánovaných akcích.

MŠ Lužice u Mostu - podzim 2019

PRAKTICKÝ VÝCVIK dětí a mládeže v Mostě u Prioru

PARTNERSKÝ projekt AutoŠkolka Městské policie Most na Dětském dopravním hřišti v Mostě - říjen 2021

VÝCHOVA DĚTÍ K ZÁKLADŮM POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI se týká dětí ve věku 3 - 7 let, kde se osvědčilo přímé zapojení dětí s využitím  dětských elektroaut označených jako vozidel integrovaného záchranného systému. Děti si nejen snadno takto nacvičí jak sami sobě zavolat v nouzi pomoc, ale dokáží sami velmi dobře demonstrovat záchranu a poskytnout pomoc druhé osobě, např. i při improvizování dopravní nehody.
Vhodnou formou hry a zábavy se v dětech může upevňovat ohleduplnost a nelhostejnost ke svému okolí.

Složky integrovaného záchranného systému čekající na pokyn k zásahu - PARTNERSKÝ projekt
AutoŠkolka Městské policie Most na Dětském dopravním hřišti v Mostě - listopad 2021

Ti nejmladší i ti dávno odrostlí se spolu báječně bavili - MOSTECKÉ LISTY